Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Pensioenakkoord

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De overheid en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken zijn opgenomen in het Pensioenakkoord 2019. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. De pensioenadministratie houdt bij het maken van nieuwe berekeningen rekening met de nieuwe pensioenleeftijd.
  Er zijn ook afspraken gemaakt over veranderingen in de pensioenopbouw. Deze afspraken zijn echter nog niet uitgewerkt. Wanneer er meer duidelijkheid is over de veranderingen in de pensioenopbouw informeren wij jou over deze veranderingen.

  Lees verder
 • Jaarverslag 2018 en Jaaroverzicht 2018

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het bestuur brengt één keer per jaar een jaarverslag uit. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van het beleggingsbeleid in het afgelopen jaar.
  Daarnaast is er een jaaroverzicht beschikbaar. Dit is een makkelijk leesbaar document als aanvulling op het volledige gedetailleerde jaarverslag.

  Lees verder
 • Herbenoeming bestuurslid en nieuw lid Verantwoordingsorgaan

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 juli 2019 was er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur. De VvGH heeft de heer Rob van den Berg voorgedragen. Rob van den Berg vertegenwoordigt momenteel ook al de pensioengerechtigden in het bestuur en had zich wederom verkiesbaar gesteld. Andere pensioengerechtigden is de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen andere pensioengerechtigden geweest die zich kandidaat hebben gesteld. Hierdoor zijn verkiezingen overbodig en is Rob van den Berg per 1 juli 2019 herbenoemd als bestuurslid.

  Daarnaast zijn wij verheugd te melden dat mevrouw Laura van Nes per 18 juni 2019 is benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Lees verder
 • Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Eind 2018 heeft het Heineken Pensioenfonds het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant ondertekend. Het IMVB convenant is een initiatief van de Nederlandse overheid.
  Het IMVB convenant is samen met andere Nederlandse pensioenfondsen, vakbonden en overheidsinstanties afgesloten en richt zich op het naleven van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in het beleggingsbeleid. Het doel is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen. Op deze wijze wordt gezamenlijk een duurzame samenleving bereikt. De komende jaren zullen wij deze principes verder uitwerken en implementeren in ons beleggingsbeleid.

  Lees verder
 • Communicatie van verschillende scenario’s op www.mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  MPO is een informatieve website waarop je informatie kunt vinden over jouw AOW en jouw pensioen. Dit is niet alleen het pensioen dat bij ons wordt opgebouwd, maar ook het pensioen dat je eventueel bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Vanaf 30 september 2019 wordt er in drie nieuwe scenario’s gecommuniceerd op MPO. Het betreft de communicatie van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. De scenario’s geven een inschatting van jouw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Hierdoor krijg je inzicht in de koopkracht en risico’s van jouw toekomstige pensioeninkomen. Deze bedragen zijn netto afgeronde bedragen die indicatief zijn. Jouw AOW-uitkering wordt tevens getoond. In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van volgend jaar zie je de communicatie in scenario’s ook. In het UPO dat je voor 1 oktober 2019 van ons ontvangt geven wij jou een uitgebreidere uitleg over de scenario’s.

  Lees verder
 • Vacature in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

  20 mei 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. Per 1 juli 2019 is er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur.

  Lees verder
 • Kortingen momenteel niet aan de orde, wel nieuw herstelplan

  20 mei 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De financiële situatie van enkele pensioenfondsen is regelmatig in het nieuws. Deze pensioenfondsen staan er de laatste jaren financieel slecht voor. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs gewaarschuwd dat zij de pensioenen mogelijk moeten verlagen.

  Bij het Heineken Pensioenfonds is een verlaging van de pensioenen momenteel niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds komt ultimo april 2019 uit op 112,1%. Hierdoor hoeven we niet te direct te korten, maar moeten we wel in een herstelplan aantonen dat we binnen 10 jaar een beleidsdekkingsgraad van 125% kunnen bereiken.

  Lees verder
 • Vacature Verantwoordingsorgaan

  21 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Vind je het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen het Heineken Pensioenfonds? Dan is de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers wat voor jou!

  Lees meer over de vacature in het Verantwoordingsorgaan

  Lees verder
 • Wijziging (reguliere) pensioenregeling en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Samenvoeging Pensioenreglement I & II
  Tot 2019 kende het HPF twee pensioenreglementen. Het aantal deelnemers in Pensioenreglement II was echter nog maar beperkt. In het kader van overzichtelijkheid zijn de deelnemers aan dit reglement middels een overgangsbepaling overgeheveld naar Pensioenreglement I.
  Aangezien er per 1 januari 2019 nog slechts één pensioenreglement is, zal de benaming van dit reglement worden gewijzigd naar ‘het Pensioenreglement’ (dus zonder I).

  Lees meer over de wijzigingen

  Lees verder
 • Wijziging aanvullend partnerpensioen en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden na 1 januari 2019 uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

  Lees meer over de wijziging van deze regeling

  Lees verder