Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Dalende beleidsdekkingsgraad

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Net als de meeste pensioenfondsen in Nederland ziet ook het HPF de beleidsdekkingsgraad dalen. Dit komt met name door de steeds verder dalende rente. Dat is slecht nieuws voor ons pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen gingen tot dusver wel goed, maar niet goed genoeg om de gevolgen van de daling van de rente te kunnen compenseren. Hierdoor is de financiële positie van ons fonds verslechterd. Door de dalende beleidsdekkingsgraad verwachten wij niet dat wij jouw pensioen in 2020 kunnen verhogen. Ook de jaren erna is de verwachting dat wij niet (volledig) kunnen verhogen. Een verlaging van jouw pensioen is op dit moment echter (nog) niet aan de orde.

  Lees verder
 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF hanteert een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB).

  De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoekt jaarlijks de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland op het gebied van MVB.
  Het HPF behaalde dit jaar de 30ste plaats in de ranking (vorig jaar 19). Afgelopen jaar heeft het pensioenfonds andere prioriteiten gehad. Het MVB-beleid is gevolgd, maar er zijn het afgelopen jaar geen verbeteringen doorgevoerd. Andere pensioenfondsen die dit wel hebben gedaan, zijn beter uit de ranking gekomen. Het HPF is echter voornemens vanaf dit najaar weer extra aandacht aan het MVB-beleid te geven en te kijken op welke wijze er in het beleggingsbeleid gestuurd kan worden op verdere duurzaamheidsverbeteringen.

  Lees verder
 • Olaf Flippo is de nieuwe directeur van het Heineken Pensioenfonds

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 oktober 2019 is Olaf Flippo de nieuwe directeur van de uitvoeringsorganisatie van het HPF. Olaf Flippo (56 jaar) was al een aantal jaren betrokken bij het HPF door zijn lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan.
  Het afgelopen jaar heeft hij de bestuursvergaderingen bijgewoond en heeft hij zich voorbereid op zijn nieuwe functie.

  Lees verder
 • Hoe ziet de organisatie van het HPF eruit?

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF heeft een korte vlog opgesteld waarin aankomend bestuurslid Ingrid Ardonne uitlegt wat het HPF doet en hoe de organisatie van het HPF eruit ziet. Ingrid (47 jaar) is binnen HEINEKEN werkzaam als Compensation & Benefits specialist.

  Lees verder
 • Pensioenakkoord

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De overheid en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken zijn opgenomen in het Pensioenakkoord 2019. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. De pensioenadministratie houdt bij het maken van nieuwe berekeningen rekening met de nieuwe pensioenleeftijd.
  Er zijn ook afspraken gemaakt over veranderingen in de pensioenopbouw. Deze afspraken zijn echter nog niet uitgewerkt. Wanneer er meer duidelijkheid is over de veranderingen in de pensioenopbouw informeren wij jou over deze veranderingen.

  Lees verder
 • Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Eind 2018 heeft het Heineken Pensioenfonds het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant ondertekend. Het IMVB convenant is een initiatief van de Nederlandse overheid.
  Het IMVB convenant is samen met andere Nederlandse pensioenfondsen, vakbonden en overheidsinstanties afgesloten en richt zich op het naleven van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in het beleggingsbeleid. Het doel is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen. Op deze wijze wordt gezamenlijk een duurzame samenleving bereikt. De komende jaren zullen wij deze principes verder uitwerken en implementeren in ons beleggingsbeleid.

  Lees verder
 • Communicatie van verschillende scenario’s op www.mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  MPO is een informatieve website waarop je informatie kunt vinden over jouw AOW en jouw pensioen. Dit is niet alleen het pensioen dat bij ons wordt opgebouwd, maar ook het pensioen dat je eventueel bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Vanaf 30 september 2019 wordt er in drie nieuwe scenario’s gecommuniceerd op MPO. Het betreft de communicatie van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. De scenario’s geven een inschatting van jouw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Hierdoor krijg je inzicht in de koopkracht en risico’s van jouw toekomstige pensioeninkomen. Deze bedragen zijn netto afgeronde bedragen die indicatief zijn. Jouw AOW-uitkering wordt tevens getoond. In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van volgend jaar zie je de communicatie in scenario’s ook. In het UPO dat je voor 1 oktober 2019 van ons ontvangt geven wij jou een uitgebreidere uitleg over de scenario’s.

  Lees verder
 • Herbenoeming bestuurslid en nieuw lid Verantwoordingsorgaan

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 juli 2019 was er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur. De VvGH heeft de heer Rob van den Berg voorgedragen. Rob van den Berg vertegenwoordigt momenteel ook al de pensioengerechtigden in het bestuur en had zich wederom verkiesbaar gesteld. Andere pensioengerechtigden is de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen andere pensioengerechtigden geweest die zich kandidaat hebben gesteld. Hierdoor zijn verkiezingen overbodig en is Rob van den Berg per 1 juli 2019 herbenoemd als bestuurslid.

  Daarnaast zijn wij verheugd te melden dat mevrouw Laura van Nes per 18 juni 2019 is benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Lees verder
 • Jaarverslag 2018 en Jaaroverzicht 2018

  15 juli 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het bestuur brengt één keer per jaar een jaarverslag uit. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van het beleggingsbeleid in het afgelopen jaar.
  Daarnaast is er een jaaroverzicht beschikbaar. Dit is een makkelijk leesbaar document als aanvulling op het volledige gedetailleerde jaarverslag.

  Lees verder
 • Kortingen momenteel niet aan de orde, wel nieuw herstelplan

  20 mei 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De financiële situatie van enkele pensioenfondsen is regelmatig in het nieuws. Deze pensioenfondsen staan er de laatste jaren financieel slecht voor. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs gewaarschuwd dat zij de pensioenen mogelijk moeten verlagen.

  Bij het Heineken Pensioenfonds is een verlaging van de pensioenen momenteel niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds komt ultimo april 2019 uit op 112,1%. Hierdoor hoeven we niet te direct te korten, maar moeten we wel in een herstelplan aantonen dat we binnen 10 jaar een beleidsdekkingsgraad van 125% kunnen bereiken.

  Lees verder