Vacature in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

20 mei 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. Per 1 juli 2019 is er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur.

 

Rob van den Berg heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap graag wil voorzetten. De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) heeft Rob van den Berg opnieuw voorgedragen als bestuurslid.

Het bestuur van het HPF is van mening dat Rob van den Berg een goede kandidaat is, maar biedt andere pensioengerechtigden eveneens de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen.

Wij zijn opzoek naar betrokken en kundige mensen die zich kandidaat willen stellen.

 

Wie mogen zich kandidaat stellen?

Iedereen die meerderjarig is en een aanspraak heeft op ingegaan pensioen van het HPF, mag zich kandidaat stellen.

Wat voor eisen worden gesteld?

De eisen aan een kandidaat zijn opgenomen in het bijgevoegde profiel.

Je kunt je vóór de sluitingsdatum van de kandidaatstelling, te weten 16 juni 2019, schriftelijk aan melden op het volgende correspondentieadres:

                Stichting Heineken Pensioenfonds
                T.a.v. Verkiezingscommissie Bestuur
                Postbus 530
                2380 BD Zoeterwoude

 

De aanmelding dient vergezeld te gaan van een document met de naam en handtekening van ten minste vijfentwintig kiesgerechtigde pensioengerechtigden daarop. Tevens ontvangen wij graag jouw motivatie om lid van het bestuur te worden.

Bij de aanmelding dienen de volgende documenten te worden overlegd:

  1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  2. Een actueel curriculum vitae (CV) waarin ten minste is opgenomen:
    1. Gevolgde opleiding en cursussen;
    2. Werkervaring; en
    3. Nevenfuncties.

                

Zo nodig kan de verkiezingscommissie nog aanvullende informatie opvragen.

 

Verder kunnen de volgende opleidingen deel uitmaken van het benoemingsproces:

Het volgen van een (introductie)cursus met een positief eindresultaat; en

Zo nodig één of meer opleidingen of introducties die zijn bedoeld om de aanwezige competenties te verhogen tot het niveau van de vereiste competenties.

 

Tot slot toetst De Nederlandsche Bank of de betreffende kandidaat geschikt is voor de functie.

 

Hoe ziet de planning er verder uit?

Een verkiezingscommissie, bestaande uit twee leden van het bestuur en de directie van de uitvoeringsorganisatie zal kandidaten die op basis van hun CV en de andere documenten geschikt worden geacht, uitnodigen voor een gesprek. Als naar aanleiding daarvan, de verkiezingscommissie oordeelt, dat er meer dan één geschikte kandidaat is, wordt er een kieslijst opgesteld. Vervolgens vinden er verkiezingen plaats in juni/juli 2019. Hiervoor wordt een stemoproep aan alle pensioengerechtigden gezonden.

 

Zodra de gekwalificeerde en eventueel gekozen kandidaat bekend is, wordt deze benoemd.

 

Heb je vragen?

Indien je vragen hebt over bijvoorbeeld de taken van het bestuur, de vereisten van kandidaatstelling of de verkiezingsprocedure, dan kun je contact opnemen met Chantal Boekkooi (chantal.boekkooi@heineken.com of +3171 - 545 7485) of met Rosalinde Oudendijk (rosalinde.oudendijk@heineken.com +3171 - 545 6011).

 Naar nieuwsoverzicht