Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: Geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij het HPF

icoon4

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. 

Gedeeltelijke pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen voor het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is. U betaalt zelf geen premie meer hiervoor. De gedeeltelijk voortgezette deelneming bedraagt een percentage van de geldende pensioengrondslag

Voortzetting van pensioenopbouw vindt plaats op basis van de pensioengrondslag en het parttimepercentage zoals die golden bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De pensioengrondslag wordt jaarlijks aangepast aan de gewijzigde franchise en periodiek indien er een algemene loonontwikkeling bij Heineken plaatsvindt.

WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) krijgt u maar een gedeeltelijke WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hebt u via Heineken een WGA-hiaatverzekering afgesloten dan kunt u deze inkomensterugval voor een groot deel voorkomen. Deze verzekering zorgt, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, voor een aanvulling op uw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het salarisniveau van € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020).

Is uw inkomen hoger dan € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020) dan heeft u wellicht via Heineken een WIA-excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering voorkomt voor een groot deel dat u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) over uw inkomen boven de € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020) in inkomen terugvalt. De WIA-excedentverzekering keert een bedrag uit tot 70% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage over het deel van uw inkomen boven het maximum jaarloon van € 57.233,- bruto (2020).

Nieuwe werknemers worden automatisch verzekerd per de datum van indiensttreding, tenzij zij zich via een afstandsverklaring daarvoor hebben afgemeld. Uiteraard gebeurt dat voor de WIA-excedentverzekering alleen als de nieuwe werknemer meer dan het maximum jaarloon van € 57.233,- (2020) verdient. Eenmaal afgemelde werknemers kunnen per de eerstvolgende hoofdpremievervaldatum (1 januari van ieder jaar) onder bepaalde voorwaarden gaan deelnemen aan de verzekering door het invullen van een aanmeldingsformulier.

Zowel de WGA-hiaatverzekering als de WIA-excedentverzekering worden niet uitgevoerd door het Heineken Pensioenfonds maar door Avéro Achmea. Om u voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dient u contact op te nemen met de afdeling HR Services van Heineken te Zoeterwoude, kamer 3.1130. Meer informatie vindt u op Heiportal onder “werken bij > arbeidsvoorwaarden > WGA-verzekering(en)”.