Privacy

Privacybeleid

Het Heineken Pensioenfonds voert uw pensioenregeling uit. Om dit te kunnen doen, gebruikt het Heineken Pensioenfonds uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn nodig om uw pensioenregeling op een correcte wijze uit te voeren en u correct te kunnen informeren over uw persoonlijke pensioensituatie.

Voor het gebruiken van uw persoonsgegevens moet het Heineken Pensioenfonds zich houden aan de regels die gelden voor de bescherming van persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

 

(Verwerken van) persoonsgegevens

Het Heineken Pensioenfonds heeft persoonsgegevens van deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, of het IP-adres van uw computer. Het Heineken Pensioenfonds kan u vragen om uw persoonsgegevens. Ook krijgen we persoonsgegevens van uw werkgever en andere instanties, zoals van het bevolkingsregister.

Het ‘gebruiken’ van uw persoonsgegevens wordt ook wel het ‘verwerken’ hiervan genoemd. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens van uw verwerken.

De volgende soorten gegevens ‘verwerken’ wij:

Achternaam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, salaris, partnergegevens, deeltijdfactor, bankrekeningnummer, samenlevingsovereenkomst, arbeidsverleden / dienstverbanden, polisnummer, BRP-nummer, aanspraken / pensioenrecht, arbeidsongeschiktheidsgegevens, voorkeurstaal, scheidingsdatum, echtscheidingsconvenant, wel / niet studerend, attestatie de vita, kopie identiteitsbewijs, handtekening, wel/niet gemoedsbezwaard, wel/niet voorkomen op sanctielijst (voorkomen van terrorisme financiering).

 

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de pensioenregeling en het aantonen van uw pensioenaanspraak of -recht, tenzij we verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Dit betekent dat de persoonsgegevens in veel gevallen bewaard blijven zolang u en uw nabestaanden in leven zijn.

Na uw overlijden en het overlijden van uw nabestaanden kan het Heineken Pensioenfonds de gegevens bewaren in het kader van wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistische doeleinden. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens.

Doelen

We verwerken gegevens voor de volgende doelen:

  • Verrichten van activiteiten die verband houden met een goede uitvoering van de statuten en pensioenregelingen
  • Voldoen aan (pensioen)wet- en regelgeving
  • Vaststellen van de hoogte en uitbetaling van het pensioen
  • Berekenen, vaststellen en innen van premies
  • Behandelen van geschillen
  • Voorkoming van fraude; en
  • Adequate communicatie met u en uw nabestaanden.

Wij zijn verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemenmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

Recht op informatie over de verwerking

Wij informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra we uw gegevens gaan verwerken.

Recht op inzage

U mag uw persoonsgegevens inzien. Wij verzoeken u hiervoor een verzoek in te dienen bij ons.

Wij informeren u binnen een maand over de gegevens die wij verwerken.

Recht op het verbeteren, aanpassen, beperken en verwijderen van uw gegevens

Uw gegevens kunnen wij alleen aanpassen en verwijderen, zolang wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Beperken houdt in dat u ons kunt vragen de verwerking stop te zetten. Wij berichten u binnen een maand na uw verzoek of wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij berichten u binnen een maand na uw bezwaar of wij aan uw bezwaar gehoor (kunnen) geven.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

 

Denkt u dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan Keylane (die onze pensioenadministratie verzorgt). Daarnaast kunnen uw gegevens verwerkt worden door:

•Openbare registers, waaronder het bevolkingsregister (zodat wij bijvoorbeeld uw adresgegevens kunnen bijhouden en uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen kunnen uitkeren na uw overlijden)

•UWV (o.a. voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen)

•Belastingdienst

•MijnOverheid.nl (wij werken met de Berichtenbox van de overheid)

•Financieel, juridisch- en actuarieel adviseurs, die ons helpen bij het opstellen van de bijvoorbeeld de jaarstukken en ondersteunen bij geschillen.

•Uitkeringsverwerkers (zij maken o.a. de bruto-netto berekeningen en jaaropgaves)

•Mailverwerkers/drukkerijen (zij maken bijvoorbeeld het pensioenoverzicht)

•Toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens

•Archiefsystemen

•ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven

•IT Securitybedrijven, zodat de gegeven die wij verwerken goed beschermd zijn

•Onderzoeksinstanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek

•Andere pensioenuitvoerders (wij hevelen pensioenen over in verband met waardeoverdrachten)

 

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of een verzoek in wilt dienen, kunt u contact opnemen onze Functionaris Persoonsgegevens:

Chantal Boekkooi

Burgemeester Smeetsweg 1

2382 PH Zoeterwoude

chantal.boekkooi@heineken.com

071-5457485

 

Let op: Het Heineken Pensioenfonds kan dit privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan het privacybeleid af en toe opnieuw te bekijken.